Algemene voorwaarden van Bactiva GmbH

§ 1 Reikwijdte van de voorwaarden

Deze voorwaarden gelden in het rechtsverkeer van Bactiva GmbH (verder: BACTIVA) met ondernemingen in de zin van § 14 BGB (verder: koper of klant) voor de verkoop van door BACTIVA aangeboden producten. Afwijkende bedrijfs- of inkoopvoorwaarden gelden niet, tenzij niet uitdrukkelijk in een individueel geval afgewezen door de klant.

§ Contractuele betrekkingen

Alle verkopen gebeuren voor rekening van BACTIVA. Alleen door betaling aan BACTIVA wordt de koper van zijn betalingsverplichtingen ontheven.

§ 3. Beschikbaarstelling, levering en levertijd

1. Datum van levering en levertijd kunnen verbindend en onverbindend worden overeengekomen; verbindende levertijdstippen en levertijden hebben de schriftelijke bevestiging van BACTIVA nodig.

2. BACTIVA is gerechtigd de overeengekomen prestatie in deelleveringen uit te voeren, voor zover dit voor de koper redelijk is. Levering op afroep is schriftelijk te beëindigen.

3. Bij niet nakomen van de levertijd kan de koper het contract ontbinden, mits hij van te voren BACTIVA een redelijke verlenging van de tijd gegund heeft, die met ingang van de schriftelijk aangegeven verlengingstermijn ten kantore van BACTIVA begint.

4. In het geval van overmacht en andere onvoorziene uitzonderlijke en niet toe te rekenen omstandigheden, bijvoorbeeld operationele storingen, moeilijkheden met de energievoorziening, vorst- hagel en andere schade ten gevolge van weersomstandigheden – ook als die optreden bij toeleveranciers of bij het transport – wordt de levertijd verlengd met de duur van het oponthoud en de nawerking daarvan. Op genoemde omstandigheden kan BACTIVA zich alleen beroepen wanneer hij of zijn uitvoerende partij de koper onverwijld daarvan mededeling doet, voor zover zulke omstandigheden niet op andere manier al algemeen bekend zijn.

5. In het geval toeleveranciers niet aan BACTIVA leveren of niet naar tevredenheid leveren, is BACTIVA geheel of gedeeltelijk van de verplichting tot levering ontheven. BACTIVA verplicht zich in dit geval zijn aanspraken op de leveranciers uit te oefenen naar wens van de koper. Verdere wettelijke aanspraken van de klant op het recht het contract te ontbinden zijn uitgesloten, voor zover deze aanspraken niet berusten op opzet of grote nalatigheid van BACTIVA of zijn medewerkers.

6. BACTIVA is bovendien in geen enkel geval verantwoordelijk voor vertragingen in de levering door vrachtrijders, spoorwegen of andere met de aanlevering, het transport of de verlading belaste bedrijven, voor zover hij die vrachtrijders etc. zorgvuldig geselecteerd heeft.

7. Verpakkings-, verzekerings-, invoer-, vrachtkosten en dergelijke komen, tenzij anders overeengekomen, ten laste van de kopers. Als de koper de wijze van levering niet anders bepaalt, wordt de verzending op de naar het oordeel van BACTIVA beste manier uitgevoerd. Verhoogde kosten voor transport, tariefswijzigingen, toeslagen vanwege ijs, hoog of laag water kunnen door BACTIVA boven op de prijs in rekening gebracht worden, als de levering meer dan 4 maanden na de vastgelegde levertijd plaatsvindt. Een verzekering tegen transportschade wordt alleen afgesloten op wens en kosten van de koper.

§ 4 Risico’s en klachten

1. Het risico wordt aan de koper overgedragen zodra de waar aan de koper wordt overhandigd. Als er verzending plaatsvindt, dan gaat het risico op de koper over zodra de waar wordt overhandigd aan de persoon die het transport uitvoert of de plaats van levering met het doel van verzending verlaten heeft, onafhankelijk ervan, of de verzending van de plaats van productie plaats vindt of wie de vrachtkosten betaalt. Is de waar gereed voor verzending en treedt er vertraging op in de verzending of de afname van de waar om redenen, die niet aan BACTIVA te wijten zijn, dan gaat het risico met ingang van het moment dat de verklaring van gereedheid voor verzending gegeven wordt, over op de koper. Is franco levering overeengekomen, dan gaat het risico bij aflevering op de koper over.

2. Niet verborgen gebreken moeten terstond na de ontvangst geclaimd worden. Andere gebreken moeten terstond na ontdekking worden geclaimd. Als de koop voor beide partijen een handelsactiviteit is, dan blijven de voorschriften van de §§ 377 ff. HGB onaangetast.

3. De koper is verplicht om BACTIVA de gelegenheid te geven de waar door een vertegenwoordiger te laten inspecteren om de juistheid van de klacht te onderzoeken. Als de koper de waar die onderwerp is van de klacht, in bezit neemt, zonder dat BACTIVA heeft afgezien van het recht op inspectie en onderzoek, dan is de koper in zijn klacht niet ontvankelijk. Als de door de koper geuite klacht ongegrond is, dan moet hij BACTIVA alle kosten van het onderzoek vergoeden.

§ 5 Aansprakelijkheid voor gebreken en schade

1. Bij gerechtvaardigde klachten over gebreken zijn de aanspraken van de koper ten eerste beperkt tot vervangende levering. Als vervanging niet mogelijk is of faalt, dan kan prijsvermindering verlangd worden.

2. Bij gerechtvaardigde klachten over de hoeveelheid kan de koper – onder uitsluiting van andere claims – verlangen dat de leverancier de ontbrekende waren alsnog levert (alleen in het geval van beschikbaarheid) of dat hem een in verhouding met de ontbrekende hoeveelheid staande creditering gegeven wordt.

3. De koper moet verlies of schade bij het transport van leveringen “van plaats van productie Straelen” bij de transporteur reclameren en door de betreffende transporteur/expediteur laten bevestigen. Beschadigingen tijdens het transport geven geen recht op weigering van aanname, tenzij een franco levering is overeengekomen. In het geval van franco levering moeten verlies of schade terstond aan BACTIVA gemeld worden.

4. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor gebreken of schade die door de volgende oorzaken zijn ontstaan:

  • oneigenlijk of onjuist gebruik
  • natuurlijke slijtage, verkeerde of nalatige behandeling
  • chemische, elektrochemische, biologische of soortgelijke invloeden (als bijv. door straling, hitte of gebrek aan licht etc.) voor zover die niet door BACTIVA is veroorzaakt.

5. Aanspraken van de koper vanwege schade op welke wettelijke grond dan ook, in het bijzonder wegens het niet nakomen van verplichtingen op basis van de overeenkomst en onrechtmatige daad, zijn uitgesloten. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet

  • voor schade door levensgevaarlijke verwonding, lichaamsletsel en bedreiging van gezondheid
  • in het geval van opzet of grove nalatigheid
  • bij het niet nakomen van wezenlijke contractverplichtingen en wel zodanige, die het contract van BACTIVA naar inhoud en doelstelling juist wil opleggen of waarvan de naleving essentieel is voor een redelijke uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de koper gewoonlijk vertrouwt en moet kunnen vertrouwen. Bij een dergelijke niet nakomen van wezenlijke contractverplichtingen is echter de aansprakelijkheid beperkt tot de redelijkerwijs voorspelbare schade, voor zover zij niet voortkomt uit opzet, grove nalatigheid of uit de met de fout samenhangende kenmerken.
  • als een beperking van de aansprakelijkheid is uitgesloten op grond van (Duitse) wetgeving op productaansprakelijkheid.

Een wijziging in de bewijslast ten nadele van de koper is met bovenstaande regelingen niet gecombineerd.

§ 6 Betalingen

1. Alle prijzen zijn exclusief wettelijke BTW, voor zover het gaat om BTW-vrije leveringen binnen de Gemeenschap. Als er niets anders is overeengekomen, dient elke betaling terstond na ontvangst, zonder enige korting betaald te worden. Als de koper een bankopdracht of een incassomachtiging afgegeven en BACTIVA daarvan gebruik maakt, dan ziet hij af van herroeping tegenover het desbetreffende krediet instituut. De kosten van een internationale overschrijving zijn voor rekening van de koper.

2. De bedrijfsleiding kan van elke koper vooruitbetaling of een toevoeging van een voldoende zekerheid verlangen

3. BACTIVA houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om cheques en geldwissels te weigeren. De acceptatie gebeurt altijd met voorbehoud van resultaat; de betaling wordt pas beschouwd gedaan te zijn wanneer de cheques en geldwissels geïncasseerd zijn. Disconto en geldwisselkosten zijn voor rekening van de koper en zijn terstond verschuldigd. Als er meerdere geldwissels en cheques zijn afgegeven, dan is BACTIVA in het geval van een geldwissel of cheque die geprotesteerd is, gerechtigd het gehele uit het contract voortkomende schuldsaldo terstond op te eisen, ook als er al geldwissels of cheques zijn afgegeven. Een betaling wordt pas beschouwd als uitgevoerd, als BACTIVA over het bedrag beschikken kan. Alle uit het zakelijke contract voortkomende wederzijdse vorderingen worden aangepast in een lopende rekening, waarvoor de bepalingen van de §§ 355 ff. HGB gelden. Rekeningafschriften van BACTIVA, die minstens jaarlijks worden opgemaakt, gelden als jaarlijkse afrekening. Het saldo geldt als aanvaard, als de klant niet binnen een maand na ontvangst van de afrekening schriftelijke bezwaren heeft ingediend. BACTIVA heeft het recht, ondanks anders luidende bepalingen van de klant, betalingen in de eerste plaats te verreken met zijn openstaande oudere schulden. Als er reeds kosten of renteverplichtingen zijn ontstaan, dan heeft BACTIVA het recht de betaling eerst aan de kosten toe te rekenen, vervolgens aan rente en tenslotte aan de hoofdlevering.

4. De klant is, ook als er klachten zijn ingediend, alleen gerechtigd tot verrekening, inhouding van betaling of vermindering van de koopprijs wanneer de klachten/ tegenvorderingen van rechtswege worden vastgesteld of onomstreden zijn. Eenzijdige debet nota’s zijn dus ontoelaatbaar en hebben de onmiddellijke in gebreke stelling van de koper tot gevolg.

5. Bij verzuim van betaling komt een overeengekomen korting te vervallen. Ook kan BACTIVA rente wegens de vertraging eisen tot een hoogte van 12% p.a.; de koper staat het vrij te bewijzen dat er geen schade van deze omvang als gevolg van vertraging is ontstaan. Tenminste is het wettelijke rentetarief (8 procentpunten boven het basisrentetarief) verschuldigd.

§ 7 Prestatie falen

De koopprijs is onmiddellijk verschuldigd wanneer de klant de aanname van de waren weigert, overeengekomen termijnbetalingen niet nakomt, geldwissels niet overeenkomstig de afspraken afgeeft of betaalbaar stelt of wanneer aan BACTIVA feiten bekend worden die de zekerheid van de vordering in gevaar lijken te brengen. BACTIVA kan in bovenomschreven gevallen ook afzien van het contract en schadevergoeding eisen.
Bij verzuim van aanname door de klant kan BACTIVA de waren op kosten en risico van de klant bij zichzelf of een derde partij opslaan of op een haar geschikt lijkende manier op rekening van de klant aanwenden. Bovendien kan BACTIVA, onverlet de mogelijkheid een hogere werkelijke schadevergoeding te claimen, 10% van de koopprijs als vast tarief voor de schadevergoeding eisen. Het staat de klant vrij te bewijzen dat een schade niet is ontstaan of wezenlijk minder is dan het vaste tarief.

§ 8 Voorbehoud van eigendom

1. De levering van de waren geschiedt onder voorbehoud van eigendom, inclusief het verlengde en uitgebreide voorbehoud van eigendom. Het eigendom van de geleverde goederen gaat pas dan over op de koper, als hij al zijn verplichtingen van zijn zakelijke betrekkingen met BACTIVA heeft voldaan.
Bij lopende verrekeningen geldt het voorbehoud van eigendom indien nodig als zekerheid voor het verschuldigde saldo. In het geval dat er cheques zijn uitgegeven als betaling geldt pas de incasso als betaling.

2. In het geval van beslaglegging door derden (in het bijzonder verpanding) zal de koper wijzen op het eigendom van BACTIVA en deze terstond informeren. De koper moet BACTIVA alle met de opheffing van de beslaglegging verbonden kosten, van welke aard dan ook, terugbetalen. In ieder geval is de koper verplicht de op het eigendom van BACTIVA gerichte beslaglegging door derden te bestrijden en is hij aansprakelijk voor alle schade en kosten, die door een dergelijke beslaglegging door derden kunnen ontstaan.

3. De koper heeft het recht de goederen, waarop voorbehoud rust in het normale zakelijke verkeer te gebruiken en er over te beschikken, zolang hij niet in gebreke blijft. De uit doorverkoop of een andere rechtsgrond (bijv. verzekeringscontracten, onrechtmatige daad) voortvloeiende vorderingen met betrekking tot de goederen onder voorbehoud (inclusief aanvullende rechten en immuniteiten) deponeert de koper voor de zekerheid al bij BACTIVA tot aan de waarde van de goederen onder voorbehoud. De koper is verplicht in deze gevallen voor elke afzonderlijke vordering een overeenkomstige aantekening te maken in zijn boeken of zijn facturen, maar in ieder geval ook in de lijst van debetposten onder vermelding van het tijdstip van toewijzing en de identiteit van de toegewezenen. BACTIVA machtigt met het recht van herroeping de koper de bij BACTIVA ingediende vorderingen voor zijn rekening en in eigen naam te innen. Deze machtiging tot inning kan alleen herroepen worden als de koper zijn betalingsverplichtingen niet op normale manier nakomt.

4. Op aanvraag van de koper zal BACTIVA de door haar gehouden zekerheid naar haar keuze in zoverre vrijgeven als de haalbare waarde van de zekerheid niet slechts tijdelijk de 20% van de gezekerde vordering overstijgt.

5. Het voorbehoud van eigendom ontbindt de koper niet van zijn aansprakelijkheid voor de vernietiging of de onwillekeurige verslechtering van de goederen, nadat die in zijn bezit gekomen zijn.

§ 9 Privacy

1. Het is de klant bekend, dat voor de zakelijke afwikkeling noodzakelijke klantgegevens zoals naam, adres en plaats etc. bij BACTIVA elektronisch in een gegevensbestandssysteem worden opgeslagen. De gegevens worden overeenkomstig de voorschriften van de Duitse Bundesdatenschutzgesetzes (federale wet op de gegevensbescherming) beschermd. De klant stemt in met de opslag van deze gegevens.

2. BACTIVA kan de bevestiging en continuering van contractuele relaties laten afhangen van de waarborg van een kredietverzekeraar dat de klant via verzekering beschermd is. De klant stemt er mee in dat BACTIVA de kredietverzekeraar de relevante klantgegevens ter beschikking stelt en dat hij deze klantgegevens – inclusief adresgegevens – in overeenstemming met § 28 b Bundesdatenschutzgesetzes gebruikt voor de uitvoering van een scoringsprocedure (procedure voor het vaststellen van waarschijnlijkheidswaarden voor bepaald toekomstig gedrag op mathematisch-statistische grondslagen met als doel beoordeling van de kredietwaardigheid). Op vraag van de klant maakt BACTIVA naam en adres van de kredietverzekeraar bekend.

§ 10 Plaats van uitvoering

Plaats van uitvoering voor alle leveringen is – als niets anders is overeengekomen – Straelen.

§ 11 Van toepassing zijnde wetgeving en jurisdictie

1. Het recht van de Bundesrepublik Deutschland is van toepassing. De toepassing van VN conventie over verdragen over de internationale handel in roerende zaken als ook over het afsluiten van internationale koopcontracten over roerende zaken is uitgesloten.

2. Plaats van jurisdictie voor alle claims, die voortkomen uit de contractrelaties met handelaren is het voor de vestigingsplaats van BACTIVA bevoegde gerechtshof. Dezelfde plaats van jurisdictie geldt, als de klant geen algemene jurisdictie heeft in Duitsland, na het afsluiten van het contract zijn woon- of verblijfplaats naar buiten Duitsland verplaatst, of als zijn woon- of verblijfplaats op het tijdstip van het indienen van de claim niet bekend is. Al naar gelang zijn feitelijke bevoegdheid is daarom het ambtsgericht Geldern of het Landgericht Kleve plaatselijk uitsluitend bevoegd.

§ 12 Salvatorische clausule

Als een bepaling in de algemene voorwaarden of in de andere contractuele regelingen met de contractpartner van BACTIVA onwerkzaam is of wordt dan heeft dat geen invloed op de werkzaamheid van alle andere bepalingen van de contractuele afspraken of van de algemene voorwaarden. De toelaatbare, met betekenis en doel van de onwerkzame bepaling meest overeenkomende werkzame regeling geldt dan als overeengekomen.
September 2011